Ultima zi de înscriere la Titularizare 2024! Lista posturilor disponibile în Cluj

Ultima zi de înscriere la Titularizare 2024! Lista posturilor disponibile în Cluj

Vineri, 17 mai, este ultima zi în care profesorii sau viitoarele cadre didactice se vor înscrie la concursul național de Titularizare 2024.

Potrivit calendarului oficial, înscrierea candidaților pentru concursul de Titularizare se poate face până în 17 mai, iar proba scrisă are loc pe 17 iulie.

Conform metodologiei-cadru, dosarele de înscriere a candidaților trebuie să conțină:

1) fișa de înscriere la concurs, asumată prin semnătură (dacă este cazul);

2) copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu numele, prenumele și domiciliul;

3) copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele) sau de pe alte acte doveditoare privind schimbarea numelui (dacă este cazul);

4) copii de pe actele de studii, foile matricole și certificatele de calificare (ultimele pentru absolvenții liceului pedagogic/ învățământului postliceal), certificatele/ adeverințele de absolvire a modulului psihopedagogic (dacă absolvirea acestuia nu reiese din foaia matricolă);

5) absolvenții promoției 2024 vor prezenta copia adeverinței de la instituția de învățământ superior/ postliceal/ mediu din care să rezulte că au susținut examenul de licență/ absolvire/bacalaureat, media de absolvire a facultății/ școlii postliceale/ liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat și promovat modulul psihopedagogic;

6) copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice;

7) copie de pe actul de titularizare/ repartizare pe perioada viabilității postului în învățământul preuniversitar (dacă este cazul);

8) copie a acordului ME, a deciziei inspectoratului școlar sau a întreprinderii de întrerupere a activității (dacă este cazul);

9) adeverința din care să rezulte vechimea efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei) (dacă este cazul);

10) copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților sau copie de pe carnetul de muncă dacă a mai fost angajat(ă) anterior anului 2011 și ulterior nu a mai avut calitatea de angajat(ă) (dacă este cazul);

11) copii ale avizelor și atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, inclusiv avizul unității de învățământ particular (dacă este cazul);

12) avizul/adeverința medical(ă), emis(ă) de un medic sau cabinet de medicină a muncii, din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învățământ;

13) declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice, că nu am fost îndepărtat din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală pentru infracțiuni contra vieții, integrității corporale sau sănătății, contra libertății persoanei, rele tratamente aplicate minorului, hărțuire, trafic de minori, proxenetism, infracțiuni contra libertății și integrității sexuale, luare și dare de mită, trafic de influență, fals și uz de fals, furt calificat;

14) adeverință eliberată de unitatea de învățământ la care sunt angajat(ă) privind sancțiunile disciplinare din ultimii 2 ani școlari încheiați și de pe parcursul anului școlar în curs;

15) cazier judiciar, din care reiese faptul că nu am antecedente penale pentru infracțiuni contra vieții, integrității corporale sau sănătății, contra libertății persoanei, rele tratamente aplicate minorului, hărțuire, trafic de minori, proxenetism, infracțiuni contra libertății și integrității sexuale, luare și dare de mită, trafic de influență, fals și uz de fals, furt calificat;

16) certificatul/adeverința de integritate comportamentală, în original (În cazuri excepționale, dacă un candidat/ cadru didactic nu prezintă certificatul de integritate comportamentală la dosar în perioada de înscriere/ validare, acesta se depune obligatoriu la unitatea de învățământ, la data prezentării pentru încheierea noului contract individual de muncă);

17) numai pentru titulari/angajați pe perioada viabilității postului/încadrați în creșe adeverință eliberată de unitatea de învățământ din care să rezulte situația postului (structura pe ore și discipline a catedrei, viabilitatea postului/ catedrei, nivelul de învățământ și regimul de mediu) și copii ale deciziilor de detașare din perioada 01.09.2014 – 31.08.2024 (dacă este cazul);

18) Declarație privind postul didactic de predare/catedra ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilității personalului didactic;

Profesorii care nu sunt angajați într-o școală pot vedea pe site-ul Titularizare 2024 care sunt posturile complete pe care pot da examen, dar și posturile incomplete din fiecare județ. 

Lista posturilor disponibile în școlile și grădinițele din toată țara este împărțită pe trei categorii - Posturi incomplete, Posturi complete cu viabilitate sub 4 ani și Posturi complete cu viabilitate de cel puțin 4 ani. Lista posturilor disponibile în Cluj, aici

Titularizarea este examenul de angajare pe o perioadă nedeterminată în învățământul preuniversitar. Pentru a se titulariza – deci pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată, candidaţii trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului.

Pentru a deveni suplinitor – deci pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și inspecția în profilul postului.

Comenteaza